Концентрација на PM10 од мерно место Кавадарци - Центар (четврток, 9 декември, 2021 - 11:02)

PM10
Број на денови со пречекорување.
Просечна 24 часовна вредност во [µg/m³] за 08.12.2021
Индекс на квалитет на воздух за PM10 [µg/m³] *
Умерен квалитет - Да внимаваат луѓе кои се необично чувствителни на загадување од честички. **

* Пресметана вредност по „NowCast" методологијата, US EPA (2013)
** Категоризирано според US EPA - Air Quality Guide for Particle Pollution (2015)
Резултатите се добиени со помош на мерните станици MetOne Instruments ES642