Концентрација на PM10 од мерно место Кавадарци - Возарци (недела, 26 јануари, 2020 - 19:14)

PM10
Број на денови со пречекорување.
Просечна 24 часовна вредност во [µg/m³] за 25.01.2020
Индекс на квалитет на воздух за PM10 [µg/m³] *
Нездраво за чувствителна група - Чувствителна група ги вклучува луѓето со срцеви или белодробни заболувања, постари лица, деца и тинејџери. **

* Пресметана вредност по „NowCast" методологијата, US EPA (2013)
** Категоризирано според US EPA - Air Quality Guide for Particle Pollution (2015)
Резултатите се добиени со помош на мерните станици MetOne Instruments ES642