Концентрација на PM10 од мерно место Штип - Центар (понеделник, 5 декември, 2022 - 08:26)

PM10
Број на денови со пречекорување.
Просечна 24 часовна вредност во [µg/m³] за 04.12.2022
Индекс на квалитет на воздух за PM10 [µg/m³] *
Добар квалитет - Одличен ден да бидете активни надвор. **

* Пресметана вредност по „NowCast" методологијата, US EPA (2013)
** Категоризирано според US EPA - Air Quality Guide for Particle Pollution (2015)
Резултатите се добиени со помош на мерните станици MetOne Instruments ES642