Концентрација на PM10 од мерно место Струмица - Центар (понеделник, 27 септември, 2021 - 12:14)

PM10
Број на денови со пречекорување.
Просечна 24 часовна вредност во [µg/m³] за 26.09.2021
Индекс на квалитет на воздух за PM10 [µg/m³] *

* Пресметана вредност по „NowCast" методологијата, US EPA (2013)
** Категоризирано според US EPA - Air Quality Guide for Particle Pollution (2015)
Резултатите се добиени со помош на мерните станици MetOne Instruments ES642